Lotuses of Shinobazu Pond

Lotuses of Shinobazu Pond, Ueno, Tokyo

PREVIOUS PHOTO